استانداردهای متریالی و ابعادی محصولات

۱-استانداردهای انواع پیچ های وارداتی و تولیدی :

: Dimension

DIN: 933 -931-6914-7972-602

: Material

۱۲.۹- ۱۰.۹– ۸.۸ – ۵.۶– ۴.۶

…– A193 – A325 –

۲-استانداردهای انواع مهره های تولیدی و وارداتی :

 : Dimension

 …-DIN: 934 -936-6915-929-985

 : Material

۱۲ – ۱۰ – ۸ – ۵ – ۴

…– A194 – A536 –

۳- استانداردهای انواع واشرهای تولیدی و وارداتی :

: Dimension

…-DIN: 125-126-127

۴- استانداردهای انواع انکر بولتهای تولیدی :

۵- انواع پوششهای مقاوم به خوردگی :

۶- استاد بولتهای تولیدی و مهره مورد نیاز و محدوده کاری گریدهای مختلف :

: GRADE NUT

… -A194 Gr. 8A    –     A 194 Gr. 7   –    A 194 Gr. 2H    –    A 194 Gr. 8A

GRADE THREAD RODS: A320 Gr. B8 Class 2   –   A 320 Gr. L7  –  A 193 Gr. B8 Class 1

…FLANGES: ASTM A 182 Gr. F304, F304L, F316,F316L, F321, F347